מזונות ילדים במשמורת משותפת


"המשמורת המשותפת היא דרך המלך", כך קבעה כבוד השופטת מרינה לוי מבית המשפט לענייני משפחה בקריות בספטמבר 2009.

מאז ניתנו מספר פסקי דין, הקובעים כי יש להחיל על ההורים המתדיינים בבתי המשפט משמורת משותפת (כבוד השופטת ד"ר ורדה בן שחר, כבוד השופטת נילי מימון, כבוד השופט בן ציון גרינברגר, כבוד השופט ניצן סילמאן, כבוד השופט אסף זגורי, כבוד השופטת רבקה מקייס, כבוד השופט צבי ויצמן, כבוד השופטת אבירה אשקלוני).

מילותיה של כבוד השופטת מרינה לוי מסכמות את הנושא בצורה ראויה ביותר :" המשמורת המשותפת היא, היא דרך המלך. מקום בו ניתן להותיר על כנה אחריות הורית משותפת, ממקום של שוויון, אכפתיות ומעורבות שווה, על אף הפירוד הזוגי, מן הראוי לעודד ולהתיר זאת.

עקרונות השוויון בתפקוד ובאחריות ההורית, אשר חלחלו בדיני משפחה בשנים אחרונות מחייבים את בתי המשפט לענייני משפחה, להתייחסות שוויונית בין אב לאם, בכל הקשור לתפקיד ההורי המוטל עליהם. התייחסות שוויונית זו, משקפת גם את טובת הקטינים, אשר יזכו בקשר שוטף ורצוף עם שני ההורים, הגם שאלה בחרו להיפרד זמ"ז. לפיכך, לדידי, אין צורך להוכיח כי טובת הקטינים היא לגדול במסגרת של משמורת משותפת. אדרבא, הטוען כי מן הראוי שלא לאפשר במקרה קונקרטי משמורת משותפת, על אף שמתקיימים התנאים המוקדמים של תקשורת תקינה וקרבה פיזית בין ההורים, עליו הנטל להוכיח זאת."

למרות פריצת דרך זו, באמצעות פסקי דין שקובעים הורות שוויונית לשני ההורים וקוראים תיגר על האפליה הנוקטת במדינת ישראל בנושא המשמורת, עדין רחוקה הדרך מקדמה, שוויון וביטול האפליה, גם בנושא מזונות הילדים.

הדין במדינת ישראל קובע, כי על האב מוטל לשאת בכל המזונות ההכרחיים של הילדים עד גיל 15 וכן עליו לשאת אף בדמי המזונות מדין צדקה שווה בשווה עם האם. בפועל, קובעים בתי המשפט, שלא עפ"י דין, כי על האב לשאת בדמי המזונות של ילדיהם עד גיל 18 ואפילו עד גיל 21 (דמי מזונות מופחתים). לאור הדין, קובעים בתי המשפט (למעט בפסק דינה של השופטת מקייס, אשר פסקה כי כל הורה ישא בדמי המזונות עבור הילדות בעת שהותן בביתו) כי גם במשמורת משותפת יש להטיל את תשלום דמי המזונות על האב, אם כי במידה מסוימת פחותה.

אין זה סביר או צודק כלל ועיקר, כי אב שרואה את ילדיו לכמה שעות בשבוע ישלם דמי מזונות זהים לאב אשר מטפל בילדיו ומגדלם באופן שוויוני. במידה שאין הפרש ניכר בשכר אותו משתכרים הצדדים, אין זה סביר כלל, כי אב יאלץ להעביר דמי מזונות לידי אם, המטפלת בילדים בדיוק כמוהו.

לעניין שקלול דמי המזונות עם זמני הורות, קבע בעמ 1098/07 כבוד השופט ישעיהו שנלר בצוותא חדא עם כל ההרכב (מתוך המאגר המשפטי נבו), תוך שהוא מתייחס לפסיקת ביהמ"ש בפנסילבניה, שם נקבע כדלקמן :"יש לקבוע מהו הסכום הסופי שעל ההורה לשלם כתמיכה בילד, להורה השני, בהתאם לנוסחא הבאה: הסכום שעל המשיבה לשלם לאב = סכום המזונות בו נושאת המשיבה פחות סכום התמיכה שהמשיבה מעניקה באופן ישיר ילדים. הסכום שעל המערער לשלם לאם = סכום המזונות בו נושא המערער פחות סכום התמיכה שהמערער מעניק באופן ישיר לילדים. "

לעניין דמי המזונות במשמורת משותפת, נקבעה ההלכה המנחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ (חי) 318/05, (מתוך המאגר המשפטי נבו), הקובעת כדלקמן: " חובת האב לתשלום מזונות הקטינים קמה לטעמי, רק באותם מקרים בהם הקטינים נמצאים במשמורת האם, והיא זו אשר נושאת באופן ישיר בהוצאותיהם ההכרחיים. מטבע הדברים, במקרים בהם נושא האב באופן ישיר בהוצאות ילדיו הקטינים, יוצא הוא ידי חובת מזונותיו כלפיהם. הפועל היוצא הינו שכאשר הקטינים נמצאים במשמורת משותפת של שני הוריהם, והאב נושא באופן ישיר בחלק מהוצאות ילדיו הקטינים, על האב לשלם לקטינים במקרה כזה, מזונות מופחתים. שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, ייעשה בכל מקרה ונסיבותיו תוך איזון ראוי בין מכלול הגורמים לרבות, גובה הכנסות שני ההורים; רמת החיים לה הורגלו הקטינים; צרכי הקטינים ועוד כהנה וכהנה . . . ככלל, בשים לב לאמור לעיל, ולמכלול השיקולים הרלבנטים אותם יש לשקול במקרים אלה, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה לי נכון להעמיד את שיעור ההפחתה במזונות האב במקרים של משמורת משותפת, בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם."

כבוד השופט אסף זגורי הרחיב את היריעה וקבע דברים דומים גם לאב המטפל בילדיו באופן כמעט שוויוני, כמעט מחצית מהזמן. בתמ"ש 20194-02-11, מ.ד.פ. נ' י.פ., (מתוך המאגר המשפטי נבו), קבע כבוד השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בנסיבות בהן הילדים היו במשמורת האם, אך שהו גם בבית אביהם, מזונות זמניים בהתחשב בזמני ההורות כדלקמן : "במקרה דנן, האב שוכר דירה בעלות של 1,500 ₪ ובמסגרת דירתו זו מארח את ילדיו ובחלק מימות השבוע זן אותם ומספק להם ארוחה חמה. כן הובאו בפניי קבלות בדבר תשלום חוגים, סנדלים לקטינים וכיו"ב הוצאות. 35. חרף המצטייר מתסקיר הסעד כאילו האם היא המשמורנית ואילו הקטינים מקיימים הסדרי ביקורים פעמיים בשבוע בלבד אצל האב, הרי נוכח המגורים הסמוכים של בעלי הדין והעדויות של שניהם, כי הקטינים נוהגים לשהות בתדירות גבוהה יותר אצל אביהם (ביחס לנטען בתסקיר), הרי שלצורך פסיקת המזונות הזמניים, יש לייחד לכך התחשבות מיוחדת. סבורני, כי נסיבותיו של המקרה מצדיקות כי נחיל עליו את ההלכות הידועות לעניין חיוב במזונות במצב של משמורת משותפת; כך למשל נקבע בפסק הדין המנחה בעניין זה, כי משמורת משותפת מצדיקה בדרך כלל הפחתה של כ- 25% מדמי המזונות שהיו נפסקים אילו המשמורת הייתה נתונה באופן בלעדי בידי האם (ע"מ (חיפה) 318/05 פלוני נ' פלונית [פורסם בנבו] [30/1/06 – פסקה 15 לפסק הדין])."

אבות רבים מקיימים מה שנקרא "הסדרי שהות רחבים", במסגרת זו, הם מגדלים את ילדיהם באופן כמעט שוויוני כשהילדים לנים בביתם כמעט מחצית מן החודש. במצב כזה, אין כל סיבה הגיונית, להעברת דמי מזונות כלשהם לידי האם, במידה ששכרם של ההורים דומה וזמני ההורות דומים.

בפסקי דין רבים, נקבע עקרון השוויון כעקרון על במדינת ישראל. קביעה זו, מהווה לא יותר ממס שפתיים שאין מאחוריו מאומה, ככל שמדובר בפסיקת הורות שווה לשני ההורים על ילדיהם לעת גירושין ודמי מזונות שוויוניים שיוטלו על שני ההורים, בהתאם להשתכרותם וזמני ההורות עם ילדיהם.

הורות שוויונית קיימת ברב מדינות המערב מזה שנים רבות, אך במדינת ישראל נראה, כי הורות שוויונית, אשר נקבעה כפתרון הראוי ביותר לטובת הילדים, במיטב המחקרים הפסיכולוגיים, מחלחלת טיפין טיפין בלבד אל פסיקת בתי המשפט. בד בבד, עוד רחוקה הדרך מקביעה בלתי מפלה בעניין מזונות הילדים.

מדינת ישראל של שנת 2011, חרטה על דגלה עקרונות של אפליה וחוסר שוויון בין המינים, בכל הנוגע להורות ולמזונות ילדים. מן הראוי כי המדינה תצא מן המחשכים הללו, אלי נאורות ושוויון.

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.